Jakob Lorber Stichting
voor het Nederlandse taalgebied

Reacties uit kerkelijke kringen

Het Lorberwerk met zijn 25 deels zeer omvangrijke banden heeft al een oplage van meer dan een miljoen exemplaren bereikt en wordt tegenwoordig in vele talen vertaald en uitgegeven. Hoewel men er vroeger in kerkelijke kringen nauwelijks aandacht aan besteedde of het meteen afwees, hebben de laatste jaren steeds meer geestelijken zich er ernstig mee beziggehouden. Velen van hen toonden zich ten zeerste onder de indruk.

Zo schreef bijvoorbeeld de evangelische theoloog dr. Kurt Hutten:
"Dit wereldbeeld heeft diepte en kracht, omvat alle niveaus van het menselijk bestaan en van de geschiedenis, bevat grootse schilderingen zoals die van de grote scheppingsmens en heeft op verbazingwekkende wijze geanticipeerd op moderne onderzoekresultaten, zoals de in de atoomfysica bereikte oplossing van de materie in energie en beweging. In een tijd waarin de dimensies van het universum door de astronomie tot in het onmetelijke zijn verruimd en waarin men is gaan beseffen dat onze aarde een nietig, onbelangrijk stofje is dat in de dans van zonnen en melkwegstelsels verloren rondzwerft en dat de mens zich in kille eenzaamheid bevindt in een verre uithoek, kan het wereldbeeld van Lorber een grote hulp zijn. Het geeft de aarde met haar wereldse- en heilsgeschiedenis haar waardigheid terug, verleent het geloof een kosmische diepte, brengt het bestaan op deze aarde in verbinding met het hiernamaals, de microkosmos met de macrokosmos, prijst de liefde van de Heer die de gehele schepping doordringt en wijst met dit alles de mens een weg naar geborgenheid" 

De katholieke theoloog Robert Ernst:
"Jakob Lorber heeft in 24 jaar 25 boekdelen geschreven. Een monumentaal werk, dat boven het bevattings- en scheppingsvermogen van de geniaalste filosoof, theoloog en schrijver uitstijgt"

De evangelische theoloog Hellmut von Schweinitz:
"Het fenomeen Lorber afdoen met verwijzing naar de dieptepsychologie, is geen overtuigende verklaring. Want wat in zijn geschriften aan de oppervlakte van het bewustzijn treedt, zijn inzichten die niet uit de sfeer van zijn beperkt menselijk weten afkomstig kunnen zijn. Om zich die eigen te maken zou een heel menselijk leven nog niet toereikend zijn en elke creatieve fantasie te kort schieten... Evenmin kan het levenswerk van Lorber door middel van filosofische of theologische speculaties verklaard worden. Er blijft bij hem, zoals bij alle profetische fenomenen, een onverklaarbare rest..."

De evangelisch pastor Hermann Luger stelt bij het onderzoek naar de vraag hoe de nieuwe en oude openbaring met elkaar in overeenstemming zijn, het volgende:
"Beide staan op dezelfde goddelijke grond. Lorbers geschriften ademen volledig een Bijbelse geest. Niet alleen de inhoud van zijn beide hoofdwerken 'Het Grote Johannes Evangelie' en 'De Huishouding van God' is Bijbels, maar ook zijn andere werken zijn zuiver Bijbels. Veel uitspraken en redevoeringen van de Heer in 'Het Grote Johannes Evangelie' zouden evengoed in een van de vier Bijbelse evangeliŽn kunnen staan. Dat we bij Lorber veel vinden wat in de Bijbel, met name in de vier evangeliŽn, volledig ontbreekt, - zoals de toespraken van de Heer over de hemellichamen en de verborgenheden van de schepping - hoeft ons niet te verbazen en vormt geen bewijs tegen het Bijbelse karakter van de nieuwe openbaring. Het valt heel goed te begrijpen dat Jezus in de drie jaren van Zijn openbare optreden veel meer gezegd en gedaan moet hebben dan in de evangeliŽn van de Bijbel wordt verteld en wij menen daarom een zeker recht te hebben om in de nieuwe openbaring evenzeer Gods woord te zien als inde Bijbel. Bijbel en nieuwe openbaring zijn voor ons twee gelijkberechtigde verschijnselen die uit een en dezelfde Oergrond voortkomen en waarbij de een door de ander pas echt aan waarde en betekenis wint."

[home page]